Prijava državljana EU policiji više nije obvezna

Zakonom o strancima, čl. 53 propisano je da su državljani države članice Europskog ekonomskog prostora (EEP) i članovi njihovih obitelji, koji imaju pravo boravka u Republici Hrvatskoj, izjednačeni u pravima s državljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Takve odredbe odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije, te Lihtenštajn, Norvešku i Island.

Odredbe Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana države članice EEP primjenjuju se i na strance, članove obitelji hrvatskih državljana.

Dakle, više ne postoji obveza pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja da policijskim upravama dostavljaju prijavu kratkotrajnog boravka za ove kategorije stranaca.

Ova dopuna našeg Zakona o strancima nastale je temeljem Direktive vijeća Unije o slobodi kretanja državljana EU i članova njihovih obitelji.

Ali ostaje obaveza iznajmljivača da prijavljuju turističkoj zajednici sve osobe kojima pružaju uslugu smještaja.

Dakle, iznajmljivači i nadalje prijavljuju sve goste turističkoj zajednici, jedino više ne postoji obveza prijave smještaja policijskim upravama (MUP-u) stranaca koji su državljani država članica EEP-a.

Odgovori